Navigácia

Obsah

Obecná knižnica

Z dôvodu zamedzenia šírenia ochorenia COVID - 19 sa upravuje aj prevádzka knižnice:
Knihovníčka obecnej knižnice oznamuje občanom, že obecná knižnica bude v nasledujúcom období zatvorená pre verejnosť.
V prípade záujmu o vypožičanie kníh volajte priamo pani Benčovej na tel. č. 0908 980 650. Vypožičať si knihy môžu aj nezapísaní občania. Na doručení kníh sa dohodne telefonicky. 

 

Otvorená každý piatok v čase od 17.00 hod. do 20.00 hod.

Obecná knižnica Poráč je verejnou knižnicou. Nachádza sa v budove Základnej školy s materskou školou Poráč. Pod hlavičkou Obecná knižnica Poráč vystupuje od 6. marca 2002. Jej zriaďovateľom je obecné zastupiteľstvo. Knižnica utvára a sprístupňuje knižný fond bez ohľadu na nosič informácií a poskytuje základné a niektoré špeciálne knižno-informačné služby a organizuje kultúrno-vzdelávacie podujatia. Zabezpečuje všetkým občanom prístup k dokumentov a informáciám z vlastných i externých zdrojov.

Knižný fond tvoria:
- primárny fond: knihy (3297 ks) a regionálne tlače
- sekundárny fond: katalógy lístkov

Nájdete tu literatúru pre dospelých, deti a mládež, beletria náučná literatúra v rámci možnosti knižnice, v slovenskom ale aj českom jazyku, v azbuke – Národné novinky z Prešova. Knižničné fondy sú majetkom obce a sú súčasťou národného kultúrneho bohatstva. Knižničný fond sa buduje každoročne a zohľadňuje potreby čitateľov. Vo vekovej štruktúre čitateľov prevládajú deti do 15 rokov. Najstaršia čitateľka má 66 rokov.

V knižnici je zároveň počítačová učebňa pre ZŠ a počítače slúžia aj pre verejnosť. V čase prevádzky knižnice počítače slúžia verejnosti.

Čitateľom sa môže stať každý, kto má trvalé, alebo prechodné bydlisko v sídle knižnice, respektíve je tu zamestnaný, alebo študuje na ZŠ. Vyplnením a podpísaným čitateľskej prihlášky získava čitateľský preukaz.
Platnosť preukazu sa obnovuje každý rok za poplatok: deti a mládež – 0,70€, dospelý – 1,50€.
Výpožičná lehota je 30 dní.
Poplatok z omeškania 0,10€ za každú knihu.
Upomienky:
- prvá – 0,50€
- druhá – 1€
- tretia – 1€
Poplatok za stratu knihy je 2-3 násobok obstarávacej ceny knihy.
Za využívanie počítačov a internetu sa vyberá príspevok na náklady školy spojené s prevádzkou počítačovej učebne v čase prevádzky knižnice:
0,50€/1 hodina – žiaci a študenti našej obce do 18 rokov
0,70€/1 hodina – ostatná verejnosť

História obecnej knižnice siaha podľa najstaršej knihy, ktorá je v knižnici do roku 1959. V tom čase bola knižnica súčasťou Národnej školy v Poráči. Od roku 1974 to bola Pobočka Miestnej ľudovej knižnici Rudňany, knihovníkom bol v tom čase pán Ján Ďurša. Knižnica sídlila v budove Miestneho národného výboru dnes Obecného úradu na poschodí, kde teraz úraduje starosta obce. V roku 1981 sa knižnica presťahovala do novej budovy základnej školy, kde sídli do dnes a novou knihovníčkou sa stala pani Eva Vargová, ktorá zároveň učila na základnej škole. Po odchode pani Vargovej v roku 1984 knižnicu spravovala pani Mária Ďuricová do príchodu svojej nástupkyne. Jarmila Benčová sa o knižnicu stará nepretržite od roku 1989 a zároveň je učiteľkou materskej školy. V období do roku 2002 bola knižnica v správe rôznych inštitúcií. Medzi ne patril Miestny národný výbor Rudňany, Závodný klub – revolučného odborového hnutia Železorudných baní, n. p., závod Rudňany, Stredisková knižnica Markušovce, ale aj Okresná knižnica Spišská Nová Ves.

Za posledných dvadsať rokov bolo najviac registrovaných čitateľov v rokoch 1995 – 84 čitateľov, 1996 – 76 čitateľov, 1997 – 74 čitateľov, 1998 – 81 čitateľov v súčasnosti je ich 38 registrovaných čitateľov. Rapídny pokles čitateľov je daň za príchod doby videa a internetu, ktorá síce má svoje výhody, akou je dostupnosť informácií zo všetkých odborov, ale veľmi ochudobňuje mladú generáciu. Mládež a deti veľmi málo čítajú, čo ma za následok nedostatočnú slovnú zásobu, ktorá je v mladom veku veľmi užitočná. Napomáha rastu osobnosti.


Kniha je najlepší priateľ človeka!