Menu
Obec Poráč
Poráč Oficiálne stránky obce

Banský drezinový ovál na bani Poráč

Obec Poráč, 053 23 Poráč 61, IČO: 00329509

PREVÁDZKOVÝ PORIADOK

banský drezinový ovál na bani Poráč

I. Platnosť

1. Tento prevádzkový poriadok platí pre návštevníkov banského drezinového oválu na bani Poráč a je platný od 1.4.2024.

2. Každý návštevník je povinný zoznámiť sa pri vstupe do objektu jamy Poráč s týmto prevádzkovým poriadkom a dodržiavať jeho ustanovenia.

3. Vstup do objektov jamy Poráč je povolený len so sprievodcom určeným vlastníkom objektov – obcou Poráč.

II. Základné pojmy

Na účely tohto prevádzkového poriadku je:

• návštevník: každá fyzická osoba, ktorá vstúpi do areálu jamy Poráč s cieľom jeho kultúrneho, vzdelávacieho a zážitkového poznania

• využívanie objektov jamy Poráč: každý organizovaný vstup a prehliadka objektov a využívanie banského drezinového oválu.

• prevádzkovateľ: obec Poráč

• sprievodca: fyzická osoba určená prevádzkovateľom, ktorá je viditeľne označená ako sprievodca spôsobom odlišujúcim ju od návštevníkov

III. Vstup do areálu jamy Poráč a prevádzka drezín

1. Návštevník vstupuje do areálu jamy Poráč na vlastné riziko, musí dbať na pokyny sprievodcu. 2. V jednej návštevnej skupine môže byť max. 12 návštevníkov.

3. V prípade, že ucelená návštevná skupina má viac ako 12 návštevníkov ( max. však 24 návštevníkov) musia ju sprevádzať dvaja sprievodcovia, príp. sa rozdelí na dve návštevné skupiny.

4. Deti do 15 rokov môžu vstupovať a využívať drezinový ovál s drezinami len v sprievode zodpovednej osoby staršej ako 15 rokov.

5. Drezina je schopná uviesť maximálne 4 osoby, z ktorých jedna musí byť staršia ako 15 rokov. 6. dreziny sa môžu pohybovať iba jedným vyznačeným smerom.

7. V prípade, že na ováli sa pohybujú dve dreziny, nesmú sa k sebe priblížiť na menej ako 5 metrov.

8. V prípade, že na ováli sa pohybuje iba jedna drezina, môže jazdiť oboma smermi.

9. V blízkosti menšej ako 1 meter okolo koľaje sa nesmú nachádzať žiadne predmety ani osoby. 10. Prejazd cez výhybne musí byť pomalý ( max. 20 m/min. )

11. V prípade vykoľajenia dreziny opätovné jej nakoľajenie musia urobiť momentálna obsluha dreziny ( návštevníci ) za asistencie sprievodcu.

12. V prípade akejkoľvek technickej závady na drezine alebo koľaji, návštevník upozorni sprievodcu s touto skutočnosťou.

13. Za osobné veci návštevníka v objektoch jamy Poráč si zodpovedá každý návštevník sám.

14. Je zakázané profesionálne fotografovať a filmovať v priestoroch areálu bez vopred udeleného súhlasu prevádzkovateľa ( sprievodcu ).

IV. Zákaz vstupu do objektov jamy Poráč

1. Vstup do areálu jamy Poráč môže byť odopretý osobám, ktorých návšteva by mohla narušiť poriadok, bezpečnosť a čistotu objektu.

2. Do objektu jamy Poráč nesmú vstupovať návštevníci pod vplyvom alkoholu, omamných a psychotropných látok.

3. O tom či návštevník môže alebo nemôže vstúpiť do objektov jamy Poráč rozhodne sprievodca.

V. Povinnosti návštevníkov

1. Návštevníci sú povinní oboznámiť sa s týmto prevádzkovým poriadkom pred vstupom do areálu, riadiť sa jeho ustanoveniami a pokynmi sprievodcu.

2. Návštevníci môžu vstúpiť a pohybovať sa v objektoch jamy Poráč len so sprievodcom a po ním určenej prehliadkovej trase.

3. Pre prevádzku dreziny po koľajovej trati je potrebné vynaložiť priemernú vlastnú silu na jej pohon, v prípade nedostatočnej sily návštevníkov prevádzkovateľ nezodpovedá za nefunkčnosť zariadenia.

4. Návštevníci nesmú:

a) vstupovať do objektov so psami alebo inými domácimi zvieratami, príp. nadrozmernou batožinou, jedine s výslovným súhlasom sprievodcu

b) poškodzovať alebo odcudziť čokoľvek z objektu jamy Poráč,

c) fajčiť, používať otvorený oheň, odhadzovať odpadky, alebo inak znečisťovať objekty ako aj ich okolie,

d) konzumovať potraviny a nápoje v objekte,

e) rušiť pokoj a ticho a akýmkoľvek spôsobom narúšať odborný výklad sprievodcu,

f) dotýkať sa elektrického zariadenia,

g) poškodzovať technické zariadenia,

h) vstupovať do priestorov, ktoré sú vyznačené zákazom vstupu bezpečnostnou tabuľkou alebo iným spôsobom,

i) vzďaľovať sa od skupiny návštevníkov vedenej sprievodcom, zdržiavať a obmedzovať pohyb ostatných návštevníkov.

5. Návštevníci vstupujú do objektu bane na vlastné riziko a ak si počas návštevy spôsobia akúkoľvek ujmu na zdraví musia túto skutočnosť okamžite nahlásiť sprievodcovi.

6. Každý návštevník je povinný nahradiť škody, ktoré vznikli jeho zavinením na zariadení prevádzkovateľa, alebo ktorú spôsobí iným návštevníkom.

VI. Povinnosti prevádzkovateľa

1. Prevádzkovateľ zodpovedá za bezpečný stav areálu jamy Poráč.

2. Pred vstupom do areálu jamy Poráč musia byť návštevníci sprievodcom oboznámení s bezpečnostnými predpismi a predpismi v súvislosti s pohybom v týchto priestoroch. Taktiež je povinný oboznámiť návštevníkov s prípadnými nebezpečenstvami a ohrozeniami, ktoré sa ich týkajú pri návšteve areálu jamy Poráč.

3. V prípade ohrozenia života, alebo zdravia návštevníkov, príp. zdravotných ťažkostí ktoréhokoľvek návštevníka je sprievodca povinný ukončiť exkurziu.

VII. Záverečné ustanovenie

O tom, ktoré osoby môžu ako návštevníci areálu bane absolvovať prehliadku a využívať banský drezinový ovál rozhoduje, prevádzkovateľom určený sprievodca. V prípade, že návštevník ani po upozornení nerešpektuje ustanovenia prevádzkového poriadku, alebo príkazy sprievodcu, tento je povinný ukončiť exkurziu a v prípade potreby privolať Políciu na vyriešenie sporov. V takomto prípade si návštevník nemôže uplatniť u prevádzkovateľa žiadnu náhradu škody ani vrátenie vstupného.

Prevádzková doba:

Od 1. mája do 30. júna (sobota, nedeľa, sviatok) od 10:00 do 16:00; Od 1. júla do 31. augusta (každý deň) od 10:00 do 16:00;

Od 1. septembra – do 30. septembra (sobota, nedeľa, sviatok) od 10:00 do 16:00. Od otvorenia do ukončenia sezóny je prevádzková doba v soboty, nedele a sviatky od 10,00 – 16,00 hod.

Mimo doby prevádzky je možná návšteva zariadenia po dohode s obcou Poráč

Sprievodcovia: do 6 osôb - jeden sprievodca, nad 6 osôb – dvaja sprievodcovia

Platba: hotovosť

Objednávky prostredníctvom obecného úradu Poráč ( aj faktúrou ) V objekte jamy Poráč – dobrovoľný príspevok na chod dreziny

Kontakt: obecný úrad Poráč – 053/4297185, 4297187

Prevádzkovateľ neprichádza do styku s osobnými údajmi návštevníkov a ani s nimi nemôže nakladať.

február 2024

vypracoval: Ing. Peter Volčko,

starosta obce

 

Sviatok

Meniny má Henrich, Egon, Enrik, Enriko, Henrik, Henrika, Lota, Šarlota

Zajtra má meniny Drahomír, Karmela, Karmen, Karmena, Rút, Rúta

Facebook

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
1

Návštevnosť

Návštevnosť:

ONLINE:2
DNES:38
TÝŽDEŇ:38
CELKOM:399661


Mobilná aplikácia

Aktuálne informácie od nás
Priamo vo vašom telefóne
Viac o aplikácii
Stiahnite si našu mobilnú aplikáciu na