Navigácia

Obsah

logo
   


 

Názov projektu:                      Rekonštrukcia miestnej komunikácie

Program:                                 Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Spolufinancovaný fondom:      Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka

Opis projektu:                                Predmetom projektu je rekonštrukcia miestnej komunikácie do „Poráčskej doliny“ ako                                                                                    investícia do vytvárania, zlepšovania alebo rozširovania infraštruktúry obce malých rozmerov

Cieľ projektu:                                 -    zvýšenie  atraktivity obce a regiónu pre miestnych obyvateľov a návštevníkov

  • zvýšenie konkurencieschopnosti územia pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a podpora tvorby nových pracovných miest

Prijímateľ:                              Obec Poráč

Výška NFP:                             100 000,00 EUR

„Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí“

www.apa.sk