Navigácia

Obsah

 

„ Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu ľudské zdroje.“

 

                                         Názov projektu:    Zberný dvor Poráč

 

Poskytovateľ:                                   Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR, v 

                                                        zastúpení Ministerstvo vnútra SR

Prijimateľ:                                       Obec Poráč

Kód výzvy:                                      OPLZ-PO6-SC611-2017-1

Kód projektu:                                  312061H093                                

Dátum začatia realizácie projektu:          jún 2017

Dátum ukončenia realizácie projektu:    december 2017 

Náklady na realizáciu projektu:      139490,96  eur - celkové oprávnené výdavky projektu

                                                        132516,41 eur – požadovaná výška NFP     

NFP (EU + ŠR):                                95,00 %         

Druh projektu:                                 Zber iného ako nebezpečného odpadu

Operačný program:                          Operačný program Ľudské zdroje

Prioritná os:                                    Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou

                                                        marginalizovaných rómskych komunít     

Konkrétny cieľ:                                Rast počtu rómskych domácností s prístupom k

                                                        zlepšeným podmienkam bývania          

                                        

 

POPIS PROJEKTU:

Cieľom projektu je zvýšenie technickej vybavenosti pre marginalizované rómske komunity (MRK) v obci Poráč a to prostredníctvom vybudovania systému zberu a odvozu komunálneho odpadu na území obce. Vybudovaním systému zberu a odvozu komunálneho odpadu sa realizuje vybudovanie zberného dvora, stojísk na umiestnenie zberných nádob a nákup hnuteľných vecí na podporu triedeného zberu, ktorými sa predchádza vzniku miest s nelegálne umiestneným odpadom a zvyšuje sa kapacita triedeného zberu komunálnych odpadov vznikajúcich v záujmovom území. Projekt je v súlade s jedným zo špecifických cieľov operačného programu Ľudské zdroje, ktorým je zvýšiť počet rómskych domácností k zlepšeným podmienkam bývania, čoho neoddeliteľnou súčasťou je aj zabezpečenie a zlepšenie systému zberu a odvozu komunálneho odpadu. Podporou pravidelného odvozu komunálneho odpadu sa zlepší kvalita bývania a hygieny obyvateľov v marginalizovaných rómskych komunitách. Projektom riešené činnosti vyhovujú environmentálnym, technickým, hospodárskym a sociálnym potrebám, pričom tieto činnosti v obci zabezpečia rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšením podmienkam na bývanie.

VÝSTUPY PROJEKTU:

Realizáciou predkladaného projektu sa vybuduje systém zberu a odvozu komunálneho odpadu, čim dôjde k zlepšeniu životných podmienok v obci s prítomnosťou MRK. Projekt bude mať významný sociálny prínos v podobe sklvalitnenia podmienok na bývanie, ale aj sociálnej inklúzie MRK s dôrazov na desegregáciu, degetoizáciu a destigmatizáciu.

 

Riadiaci orgán: Ministerstvo vnútra SR

Odkazy na webové sídla:

www.esf.gov.sk

www.minv.gov.sk

www.ludskezdroje.gov.sk