Navigácia

Obsah

Dobrovoľné hasičské združenie Poráč

Dobrovoľné hasičské združenie Poráč je spoločenstvom, ktoré má najbohatšiu históriu a najdlhšiu existenciu. Prvá zmienka o požiarnom zbore je v zápisnici obecného zastupiteľstva z 5. augusta 1896. Veliteľom požiarnikov bol vtedajší učiteľ Michal Daňko. Požiarny zbor vlastnil požiarnu techniku a požiarnu striekačku. Po učiteľovi Daňkovi bol veliteľom Bačinský Alexander, miestny farár, jeho zástupca Schwartz Samuel a pokladník učiteľ Ján Kaňuščák, od roku 1914 do roku 1928 bol veliteľom Jozef Duboš a do roku 1941 Ján Hanuščin- Pastuško. 16. novembra 1903 sa členovia obecného zastupiteľstva uzniesli, že založia v obci dobrovoľný požiarny zbor, ktorý sa pripojí k banskému zboru v Koterbachoch /Rudňany/. Požiarny zbor mal svoju kasu, do ktorej prispievali majitelia nehnuteľností. Z vyzbieraný peňazí sa obstarávalo všetko potrebné, uniformy pre dobrovoľníkov, ktorí pravidelne cvičili a boli podriadení hlavnému veliteľovi požiarnikov v Koterbachoch.

Požiarny zbor najmä pod vedením Juraja Širilu zvýšil svoju akcieschopnosť. Na okresných súťažiach sa umiestňuje na popredných miestach. V roku 1954 a v roku 1969 rozšíri požiarnu zbrojnicu prístavbou. V osemdesiatych rokoch požiarny zbor vlastni auto AVIU a dve motorové striekačky a aktívne za zúčastňuje súťažných podujatí. Na svojich pravidelných nástupoch sa okrem výcviku simulovaných zásahov venuje aj preventívnym prehliadkam dodržiavania protipožiarnych opatrení v obci. V deväťdesiatych rokoch došlo k útlmu dobrovoľného požiarneho zboru.

V súčasnosti je zo zákona povinná každá obec zriadiť Dobrovoľný hasičský zbor. Veliteľom obecného hasičského zboru je Štefan Kalafut. Hasičský zbor má 15 členov. Obec si prevzala od p. ministra Kaliňáka nové požiarnícke auto.

Oheň je dobrý sluha, ale veľmi zlý pán!

Aktivity rok 2018: MDD - oboznámenie detí s DHZ Poráč

                             Prevzatie protipovodňového vozíka

                             Obvodná súťaž Dobrovoľných hasičských zborov 17. 6. 2018

                             Výsledky 5. kola - Markušovce                             

                             Spišská hasičská liga (SHL) - Priebežné výsledky

                             16. ročník súťaže o pohár starostu obce Spišský Štvrtok zo dňa 18.8.2018 výsledky

                             Tabuľka výsledkov súťaže o pohár starostu obce Teplička zo dňa 1. 9. 2018 

                              Je to náš prvý pohár po obnovení činnosti DPZ Poráč.                                               

 Aktivity rok 2019  Výročná členská schôdza DHZ Poráč konaná dňa 19. 1. 2019 v zasadačke OcÚ

                              Jaklovce 19. 5 2019

                             Iliašovce 18. 5. 2019

                            Spišský Štvrtok 26. 5. 2019

 

Odovzdávanie požiarniceho auta