Navigácia

Obsah

Kontrolór obce

Kontrolór obceIng. František Stanislav (1967), Danišovce 153, je absolventom Vysokej školy poľnohospodárskej v Nitre a v r. 1989 promoval na Agronomickej fakulte. Vzdelanie a kvalifikáciu si doplnil na Fakulte verejnej správy UPJŠ Košice, kde absolvoval špecializované vzdelávanie Právny poriadok Slovenskej republiky a Legislatívne základy riadenia a organizovania samosprávnych jednotiek. Neskôr získal certifikát o vzdelaní s celoštátnou platnosťou - Kontrolór vo verejnej správe.

V samospráve pôsobí od r. 1998, kedy začal ako člen finančnej komisie obecného zastupiteľstva v Rudňanoch. Neskôr pôsobil v Rudňanoch ako hlavný kontrolór obce i poslanec obecného zastupiteľstva.  V rokoch 2002-2003 pracoval na Úrade Košického samosprávneho kraja na pozícii odborný pracovník odboru financií so špecializáciou – finančné vzťahy odvetví. Ďalšou zastávkou v samospráve bola funkcia prednostu Mestského úradu v Spišských Vlachoch počas rokov 2003-2004. Počnúc rokom 2005 až doteraz sa venuje kontrolnej činnosti ako hlavný kontrolór viacerých obcí (momentálne Danišovce, Domaňovce, Chrasť nad Hornádom, Jamník, Lieskovany, Matejovce nad Hornádom, Odorín, Olcnava, Poráč, Rudňany a Spišský Hrušov; v r. 2005-2010 aj Hincovce a 2005-2016 Spišské Vlachy).

Bol zvolený obecným zastupiteľstvom dňa 30. 12. 2017. Svoju činnosť vykonáva na základe plánu kontrol a o výsledkoch pravidelne informuje obecné zastupiteľstvo. Nastúpil do funkcii po Marte Vrábľovej, Poráč 204. ktorá bola kontrolórkou od roku 1998 do konca roka 2017.

K hlavným úlohám kontrolóra patrí kontrola zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti pri hospodárení a nakladaní s majetkom a majetkovými právami obce, predkladanie plánu kontrolnej činnosti, vypracúvanie odborných stanovísk k návrhu rozpočtu obce a k návrhu záverečného účtu obce a predkladanie správy o kontrolnej činnosti.

Volí a odvoláva ho OZ, je zamestnancom obce, jeho funkcia je nezlúčiteľná s funkciou poslanca OZ, starostu, člena orgánu právnickej osoby zriadenej alebo založenej obcou, iného zamestnanca obce a podľa osobitného predpisu. Je volený na 6 rokov a jeho funkčné obdobie začína dňom určeným ako deň nástupu do práce. Na jeho zvolenie je potrebný súhlas nadpolovičnej väčšiny všetkých poslancov OZ.

Kontakt: tel.: 0903 612 557

              email: kontrolor.fs@centrum.sk

Plán kontrol na rok 2018 k stiahnutiu tu!

Plán kontrol na rok 2020 k stiahnutiu tu!

Smernicu č. 2/2019 o podrobnostiach podávania, preverovania a evidovania podnetov podávaných v zmysle zákona č. 54/2019 Z.z. o ochrane oznamovateľov protispoločenskej činnosti k stiahnutiu tu!