Navigácia

Obsah

 

 

 

Obecný úrad Poráč
Sadzobník poplatkov od 1.1.2012
                                                                                   

A./ Správne poplatky

 

1. Vyhotovenie a osvedčenie odpisu – fotokópie- z úradných dokumentov ...............  1,50 €

2. Osvedčenie podpisu na listine alebo na jej rovnopise, za každý podpis ..................  0,50 €

3. Zisťovanie prechodného a trvalého bydliska ...........................................................  1,50 €

4. Vydanie potvrdenia o trvalom alebo prechodnom pobyte .......................................  3,00 €

5. Osvedčenie odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu, za každý

    odtlačok a za každý podpis ......................................................................................  3,00 €

6. Nahliadnutie do matrík a iných úradných záznamov ..............................................  1,50 €

 

B./ Poplatky za pracovné úkony vykonávané obecným úradom a poplatky stanovené    

                     obecným zastupiteľstvom v Poráči v zmysle prijatých VZN

 

1. Cintorínske poplatky:

a)      poplatok za hrobové miesto na dobu 10 rokov

                             - detský hrob, urna ..........................................................................  5,00 €

                             - jedno hrob ( pochovaní dvaja, traja nad sebou ) .......................... 10,00 €

                             - dvoj hrob ( dva hroby vedľa seba ) .............................................. 20,00 €

                             - troj hrob  ( tri hroby vedľa seba ) ...............................................  30,00 €

     b) poplatok za prenájom obradnej siene a priestorov domu smútku,

         chladiaceho zariadenia po celú dobu uloženia zosnulého a za služby

         vykonávané obcou súvisiace s pohrebom   .........................................................   5,00 €

2. Vyhotovenie fotokópií textu:

            - formát A4 jednostranne .................................................................................   0,10 €

            - formát A4 obojstranne  ..................................................................................   0,15 €

            - formát A3 jednostranne .................................................................................   0,40 €

            - formát A3 obojstranne ...................................................................................   0,50 €

3. Odoslanie faxu:

            - v rámci SR aj mimo územia SR – do formátu A4

                                                           - prvá strana ......................................................   1,50 €

                                                           - každá ďalšia strana .........................................   0,50 €

4. Odoslanie e – mailu .................................................................................................   1,50 €

5. Skenovanie formátu A4 ...........................................................................................   1,50 €

6. Upozornenie na neplnenie si poplatkovej povinnosti:

                                                                                  - 1. výzva ...................................   1,00 €

                                                                                  - 2. výzva ...................................   4,00 €

                                                                                  - exekučná výzva ......................  10,00 €

7. Oznam v obecnom rozhlase:

                        - občan obce počas pracovných hodín .................................................    2,00 €

                        - ostatní počas pracovných hodín ........................................................    3,00 €

                        - gratulácia – vlastný text + 2 piesne ...................................................    2,00 €

Gratulácia len v pracovných dňoch – pondelok – piatok v čase od 8,00 hod. – 15,00 hod.

      

8. Poplatok za užívanie zasadacej miestnosti obecného úradu:

            v zimnom období:  do 2 hodín ...........................................................................  6,00 €

                                           za každú ďalšiu začatú hodinu ...........................................  3,00 €

            v letnom období:    do 2 hodín ...........................................................................  3,00 €

                                           za každú ďalšiu začatú hodinu ............................................  1,50 €

Poplatok za použitie kuchynky v zasadacej miestnosti .................................................  4,00 €

Spoločenské organizácie obce sú oslobodené od poplatku!!!!

 

9. Poplatok za prenájom kultúrneho domu:

    prenájom kuchyne:

                                     vydávanie stravy s prihrievaním .............................................   10,00 €

                                     varenie a vydávanie stravy ......................................................  20,00 €

   prenájom sály KD:

   na viac ako 5 hodín - tanečná zábava, ples, diskotéka, rodinná oslava

                                             - letné obdobie .................................................................  10,00 €

                                             - zimné obdobie ...............................................................  25,00 €

   prenájom do 5 hodín – divadlo, kar, posedenie a pod.

                                             - letné obdobie .................................................................  10,00 €

                                             - zimné obdobie ...............................................................  20,00 €

 

10. Poplatok za psa na kalendárny rok  ........................................................................    3,50 €

11. Poplatok za užívanie verejného priestranstva za  na  deň  .................................    0,70 €

12. Poplatok za vodu za m³ - fyzická osoba .................................................................    0,40 €

                                             - právnická osoba ............................................................     0,50 €

      paušálny poplatok za odber bez vodomeru 1 osoba / rok ....................................   15,00 €

13. Poplatok za komunálny odpad na kalendárny rok:

                                             - fyzická osoba ................................................................   10,00 

                                             - právnická osoba, podnikateľ .........................................  40,00 €

                                             - chalupári v obci .............................................................    9,00 €

                                             - chatári v Poráčskej dolina .............................................   13,00 €                                                                                                                                                                                                                    

Takto stanovené poplatky sú v súlade s prijatými:

 

a) VZN č. 6 / 2011 o správnych poplatkoch a poplatkoch za pracovné úkony vykonávané  obecným úradom.

b) VZN č. 1 / 2011 a  jeho Dodatku č. 1 o  miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Poráč

c)  VZN č. 3 / 2011 Prevádzkový poriadok pre pohrebisko obce Poráč

 

 

 

 

V Poráči  2. januára 2012

 

 

 

 

 

                                                                                                          Ing. Peter  Volčko

                                                                                                              starosta obce