Navigácia

Obsah

Vážení spoluobčania,starosta

je to v poradí už 6. volebné obdobie, keď sa Vám prihováram ako starosta obce. Prajem Vám dobré zdravie, veľa šťastia, pracovnej a rodinnej pohody.

Za celé toto obdobie bolo našou veľkou prioritou vytvárať v obci príjemné prostredie pre život občanov. Úprimne sa chcem poďakovať všetkým obyvateľom obce a jej predstaviteľom. Poďakovanie patrí aj poslancom obecného zastupiteľstva a spolupracovníkom na obecnom úrade za dobrú spoluprácu, predstaviteľom všetkých politických subjektov, všetkým duchovným v obci, riaditeľom škôl, predstaviteľom združení, klubov a spolkov.

V súčastnosti nie len v našej obci, ale aj v celej Slovenskej republike prebieha zložitý proces transformácie ekonomiky a spoločnosti. Hlavným zámerom tohto procesu je zlepšovať kvalitu života občasnov a sociálnu súdržnosť obce, najmä vytvoriť podmienky pre ekonomický rozvoj a tvorbu pracovných príležitostí, presadzovať koncept trvalo udržiavaného rozvoja tak, aby sa obec v rámci Košického samosprávneho kraja a SR stala plnohodnotnou.

ilustracia

V oblasti ekonomického rastu je dôležité zvýšenie ekonomickej výkonnosti obce ako aj rozvoj malého a stredného podnikania. Čo sa týka zamestnanosti v obci, našou snahou je zvýšenie zamestnanosti medziročne o 2 % vytváraním efektívnych pracovných miest v súlade s požiadavkami trhu práce, čím sa dosiahne zníženie nezamestnanosti v obci.

V oblasti zlepšenia vybavenosti obce a životného prostredia bude kladené veľké úsilie na dobudovanie infraštruktúry na úroveň porovnávateľnú s priemerom v SR - výstavba dopravnej infraštruktúry, rozvoj sociálnej infraštruktúry a tretieho sektora v súlade s trendami EÚ. Medzi občanmi k najviac spomínanej téme patrí oblasť rastu životnej úrovne, ako aj zlepšenie dôchodkovej situácie občanov v obci, zlepšenie kvality života obyvateľov obce a rozvoj ľudských zdrojov.

Ing. Peter Volčko

starosta obce Poráč