Navigácia

Obsah

Náboženstvo - aktuálny liturgický program

Prvýkrát sa chrám spomína už v písomnej zmienke o Poráči z roku 1382. Vtedy bol zasvätený sv. Jurajovi. Podľa kanonickej vizitácie z roku 1700 patrónom pôvodného dreveného chrámu už bol sv. Veľkomučeník Demeter Solunsky. Bol patrónom východných kresťanov – podľa ľudovej tradície patrónom bačov a valachov. Ku kalvínom sa vtedy hlásilo 156 obyvateľov, kým ku gréckokatolíkom len 150! Ich vzájomná znášanlivosť umožnila vykonávať v „cerkvi“ bohoslužby oboch vierovyznaní. Prijatie kalvinizmu súviselo s vierovyznaním zemepána (od r. 1581 Pavol Mariássy z Markušoviec nariadil pravidlá luteránskych bohoslužieb). Po vizitácií v roku 1752 sa ku gréckokatolíkom hlásilo už 682 a k rímskokatolíkom 60 veriacich! Aká to prudká zmena a potvrdenie vernosti svojmu pôvodnému vierovyznaniu. Takéto zloženie veriacich prevláda do dnešných dní. Pri poslednom sčítaní ľudu v roku 2001 bolo na Poráči 828 gréckokatolíkov, 88 rímskokatolíkov, 13 svedkov Jehovových, 6 pravoslávnych a 3 evanjelici. Z prehľadu vidieť, že Poráčania si zachovali vieru svojich predkov navzdory vonkajším mocenským zásahom.

    V rokoch 1773 – 76 bol postavený murovaný kostol v klasicistickom štýle. V rokoch 1904 – 1905 sa vykonala veľká rekonštrukcia. Zvonku získal novú fasádu, vo vnútri ikonostas a oltár. Veža je trojpodlažná, zastrešená ihlancom. V nej sú tri zvony zasvätené Márií, Jozefovi a Demetrovi. Odliate boli v roku 1926. Pri kúpe pomohli poráčski rodáci z Ameriky. Vnútorné priestory sú zaklenuté pruskou klenbou s nástennými maľbami od Zavatszkého z roku 1937. V súpise pamiatok na Slovensku sú zapísané cibórium a kalich z roku 1759. Pochádzajú z dielne známeho levočského zlatníka Jána Szilassyho.

    Náboženský život v našej farnosti pokračuje v tradícií predchodcov terajšieho duchovného otca Milana Gábora – bohoslužby sa vykonávajú len v staroslovienskom jazyku, ktorý veriaci považujú za svoj. Pýchou našich farníkov je aj budova novej fary, ktorá stojí v juhozápadnej časti obce. Rozhodujúcou mierou sa pričinil o jej výstavbu duch. o. Milan Gábor.


K najvýznamnejším každoročne sa konajúcim náboženským podujatiam patrí: 

Kaplička

Naša farnosť si odpustovou slávnosťou pripomenie a oslávi sviatok Zosnutia presvätej Bohorodičky /15. 08./, ktorému je zasvätená gréckokatolícka kaplnka postavená v roku 1905, fundátorom bol Jakub Ďurica. Nachádza sa na západnom okraji obce vo farskej záhrade. Odpustová slávnosť sa začne sprievodom z miestneho chrámu sv. Veľkomučeníka Demetra Solúnskeho a po príchode ku kaplnke pre slávnostnou liturgiou sa uskutoční posvätenie liečivých bylín, ktoré sa od nepamäti spája s týmto sviatkom. Liturgia sa začína o 10.00 hod.

 12
 
Kermeš /26.10./

V tento deň si naša farnosť slávnostnou bohoslužbou za účasti pozvaných hostí a celej farnosti pripomenie pamiatku patróna chrámu, ale aj obce sv. Veľkomučenika Demetra Solúnskeho. Výnimočnosť tejto odpustovej slávnosti spočíva v tom, že chrám v Poráči je jediným chrámom v Košickej eparchii, ktorý je zasvätený tomuto svätcovi. Priebeh odpustovej slávnosti: O 10.00 hod. staroslovienska božská liturgia. Po liturgii myrovanie počas, ktorého sa veriaci budú modliť večiereň, k sv. Demetrovi. Po myrovaní slávnostný obchod okolo chrámu s čítaním Evanjelií a požehnaním.